Καλλιτεχνικό Τυπογραφείο
    Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην πίεση που ασκείται απο το πιεστήριο στο χαρτί. Με την χρήση καλουπιών κοπής, τυπογραφικών κλισέ ή και των παραδοσιακών τυπογραφικών στοιχείων, προσεγγίζουμε μία περισσότερο παραδοσιακή και καλλιτεχνική πλευρά του εντύπου.
  • Ανάγλυφα Γράμματα
  • Χρυσοτυπίες
  • Ασημοτυπίες
  • Πικμάνσεις
  • Περφορέ
  • Σχηματοποίηση Εντύπων